Thursday, December 2, 2010

Dân giàu nước mạnh

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn quốc đã giảm xuống 11.3% năm 2009 và 9.45% năm 2010 so với tỷ lệ 22% vào năm 2005. Như vậy là đã đạt chỉ tiêu dưới 10% do nghị quyết quốc hội đề ra.


Thế nào là hộ nghèo? Theo TCVN hộ được xem là nghèo nếu bình quân thu nhập dưới mức 260 ngàn đông/tháng ở thành thị và 200 ngàn ở nông thôn. Để tiện sổ sách ta tính chung thu nhập mức 260 ngàn đồng/tháng được tính là nghèo.

Mức 9.45% trên tổng dân số 90 triệu người sẽ là 8.5 triệu người nghèo trên cả nước. Thu nhập trước thuế của 8.5 triệu người này là:
260 ngàn x 12 tháng x 8.5 triệu = gần 25 ngàn tỷ đồng tương đương 1.16 tỷ đô la, bằng một phần tư số tiền chi cho đại lễ 1000 năm.

Chiếc xe 30N-3463
Chủ xe Nguyễn Đình Khoa - người giàu nhất sàn CK Hà Nội

No comments: