Friday, January 28, 2011

Nhiệm vụ mới của quân đội

Mới đây Thành đội có quyết định chuyển đổi chức năng, ngoài chức năng bảo vệ tổ quốc Thành đội còn lãnh thêm nhiệm vụ nặng nề khác là chống phản động trong nước liên kết với các thế lực thù địch ở nước ngoài.

Về kinh tế, TP HCM đã được đ/c Hứa Minh Lượng, Tổng lãnh sự TQ ban tặng lời khen nguyên văn là "đồng chí Hứa Minh Lượng cho rằng Việt Nam có nhiều điều để phía bạn học hỏi, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo"

No comments: