Thursday, January 13, 2011

Từ Đại hội đến Đại hội (2)

Đảng đã lãnh đạo nhân dân đến kháng chiến chống Pháp và công cuộc cải cách ruộng đất thành công, cải tạo công thương nghiệp bước đầu xây dựng CNXH và công nghiệp hóa đất nước. Từ Quân đội Quốc gia trong chính phủ Liên hiệp dần dần trở thành Bộ đội cụ Hồ rồi Quân đội nhân dân. Khẩu hiệu từ "Trung với Nước ..." trở thành "Trung với Đảng..."

Đại hội III tháng 9 năm 1960 đánh dấu giai đoạn quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến Trường kỳ thề Đốt cháy dãy Trường Sơn. Đại hội với sự tham dự của 525 đại biểu và 51 dự khuyết, đại diện cho 500 ngàn đảng viên của cả ba miền đất nước, và lần đầu tiên có sự chứng kiến của đại diện 16 Đảng Cộng sản và Công nhân.

Tại Hội nghị TƯ lần thứ 15 khóa II tháng 1 năm 1959 đảng ta ra nghị quyết về cách mạng miền Nam trong đó đấu tranh vũ trang là chủ yếu nhằm quấy rối đi đến lật đổ chính quyền độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Để đối phó, chính quyền VNCH ban hành Luật 10/1959 nhằm trừng trị những «tổ chức quấy phá» an ninh. Tác giả Đề cương chính trị miên Nam, đồng chí Lê Duẩn được tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất BCH TƯ đảng Lao động VN

No comments: