Saturday, November 28, 2009

Một hạm trưởng và một thương binh người Việt phục vụ cho quân đội nước ngoài

No comments: