Thursday, December 3, 2009

Dự án lai Khỉ với Người
Dự án của Stalin
Nội dung: lai đàn ông với khỉ cái hoặc khỉ đực với phụ nữ nhằm tạo ra thế hệ con lai "Đầu óc ngu si, Tứ chi phát triển".
Mong đợi: chiến đấu dũng cảm, bị bắt không khai
Nhận định: ý tưởng quá hoàn hảo

No comments: