Friday, December 11, 2009

Kinh tế Việt Nam

Theo Nomura, VN có nguy cơ khủng hoảng cán cân thương mại
Theo Business Monitor International cảnh báo từ tháng trước, Cán cân thương mại VN - khủng hoảng khi nào?

No comments: