Tuesday, December 8, 2009

Tản mạn về Bia
Bài của Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

1 comment:

BS Hồ Hải said...

BS Nguyễn Đức Ý là một BS có kiến thức rộng.