Tuesday, November 9, 2010

Bạn giữ của bằng cách nào?

Kết quả điều tra online trên báo vnexpress.net cho thấy một kết quả khả quan. Cho đến thời điểm khảo sát tổng số người được hỏi là 15,626 người

Có 33.5% số người được hỏi chọn cách giữ tiền Việt
Có 31.5% số người được hỏi chọn cách bảo toàn vốn bằng bất động sản
Có 26.2% số người được hỏi chọn cách giữ ngoại tệ các loại
Chỉ có 8.8% số người được hỏi chọn cách cất vàng

No comments: