Thursday, November 25, 2010

Giai cấp công nhân, anh là ai?

Theo định nghĩa, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên phong, trực tiếp hoạc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Nhưng trong thực tế, giai cấp công nhân được hiểu là tầng lớp nghèo, đầu tắt mặt tối, phải gửi con ở những "nhà trẻ" tự phát không có giấy phép hành nghề, cô bảo mẫu chưa qua huấn luyện. Và đặc điểm chung của nhà trẻ loại này là tập trung ở những nơi đông nhà trọ công nhân với giá cước từ 300 đến 350 ngàn mỗi tháng. Mà gửi tại những nhà trẻ loại này chỉ là con của công nhân, tuyệt không thấy bé nào con cán bộ kể cả chức trưởng ấp.


Khi chưa biết độ tuổi của bé, bài báo đoán bé chứng 2 tuổi, nhưng thực tế như bố cháu thừa nhận, bé được 3 tuổi rồi. Có nghĩa là dinh dưỡng trong gia đình công nhân không được bảo đảm.

Gửi trẻ tuy tốn kém nhưng người công nhân gắng sức tăng ca để lo. Nhưng họ không thể gửi con ở trường công một phần vì không có hộ khẩu, một phần do giờ làm việc trong nhà máy không cùng với giờ làm việc của nhà trẻ chính quy. Họ phải làm nhiều đến mức mà cả nước đều biết chuyện trừ mẹ đẻ của bé phải đi làm ca.

Người ta tính đem vụ này ra xét xử hình sự và bắt buộc phải nâng cấp những nhà trẻ loại này. Những người công nhân sẽ tiếp tục chịu thêm gánh nặng vì phí gửi trẻ sẽ không còn là 300-350 ngàn nữa mà có thể gấp đôi. Và cha mẹ của 5 em đang ở nhà bà Phụng còn lại không biết sẽ gửi con cho một "nhà trẻ" tương tự nào đây.

Quả là lý thuyết với thực tiễn cách xa vời vời.

No comments: